โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

เป็นเลิศวิชาการ มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

แต่งกายดี  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้