ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติและความเป็นมา


               โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2515   ตามประกาศตั้งโรงเรียนของกระทรวง

ศึกษาธิการ  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2515 โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ” อาศัยศาลา

การเปรียญวัดชัยสามหมอตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  เป็นที่ทำการเปิด

ทำการสอนปีแรก  ชั้น ม.ศ. 1    จำนวน   2 ห้องเรียน    ต่อมาได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น (ม.ศ. 1-3)   เมื่อวันที่   13   มิถุนายน 2515


              ในปี พ.ศ. 2516  ส่วนราชการโดยนายอำเภอแก้งคร้อ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   พ่อค้า

และประชาชนได้ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงเรียนโดยมอบที่ดินสาธารณะที่สงวนไว้

โดยนายบุญมี  ชีวประเสิฐ   ครูใหญ่โรงเรียนวัดชัยสามหมอ ในสมัยนั้น ในนามโรงเรียน

ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่      สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในขณะนั้นให้กับ

กรมสามัญศึกษา  และได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น  ปัจจุบันที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ หมายเลข

38942 พื้นที่  46 ไร่  2  งาน    อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อ   บ้านโนนสวรรค์  ตำบล

หนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ    


                ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ไป - กลับ  ระดับชั้น ม.1 - ม.6