รายชื่อครูผู้ประกาศข่าวทางเวบไซต์โรงเรียน
รายชื่อครูผู้ประกาศข่าวทางเวบไซต์โรงเรียน
1.นายโยธิน  งามสกุล (โครงสร้างเวบไซต์ทั้งหมด)
2.นายอดุลย์  ภูสิตลิต (คอมพิวเตอร์,ประกัน,แผนงาน)
3.สมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล (คอมพิวเตอร์,วิชาการ)
4.นางสาวสินใจ  เทินชัยภูมิ (แนะแนว,การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
5.นางสาวอุษา  ชัยอาสา (บุคคล)

6.นายอานนท์ชัย  ไพศาลธรรม (คอมพิวเตอร์,วิชาการ)
7.นายดนัยวิชญ์  เหล่าขวัญสถิตย์ (คอมพิวเตอร์,วิชาการ)
8.นางสาวปราณปรียา  คุณประทุม (คณิตศาสตร์ , ห้องสมุด)
9.นางสาวนราภรณ์  ดวงมณี (วิทยาศาสตร์ , บริหารทั่วไป)
10.นายสันสกฤต  บาลี (ภาษาไทย)
 
11.นายปวิชญา  สิงห์นอก (สุขศึกษาและพลศึกษา)
12.นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล (ศิลปศึกษา)
13.นายธนศักดิ์  มาลากอง (ภาษาต่างประเทศ)
14.นางอุไรวรรณ  บัวสิม (คอมพิวเตอร์,วิชาการ,หลักสูตร)
15 .นางนิตยา  นาโพธิ์ (กิจการนักเรียน, ภาษาไทย)

16.นางจันจิรา  วงศ์บุตร (ทะเบียน , วัดผล , วิชาการ)
17.นางสาวภัคพิชา  คำมูลมี (ห้องเรียน IEP , ประชาสัมพันธ์, บริหารทั่วไป)
18.นายวรกฤษ  ครบุรี (กิจการนักเรียน)
19.นางสาวศิรินันท์  วรรณพงษ์ (ภาษาต่างประเทศ,ประชาสัมพันธ์)
20.นางสาวพิมพ์ชนก  แก่นพรม (สังคมศึกษา)