ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ราคากลาง 57
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)
โปรแกรมย่อขนาดของรูปภาพ (ImageResizer) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.27 KB 100
งานแผนงานและสารสนเทศ
แผนกลยุทธ์ 59-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 81
แผนกลยุทธ์ 56-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 777.49 KB 67
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 0
แบบสรุปนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 23.44 KB 7
แบบขออนุมัติผลการเรียน "ร" Word Document ขนาดไฟล์ 31.68 KB 1
บันทึกข้อความขอสอบนอกตาราง Word Document ขนาดไฟล์ 37.4 KB 3
ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 6
ผลการสอบ PRE O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 104
เอกสารงานบุคคล
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 75
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแก้งคร้อวิทยา (mp3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 59
งานพัสดุ
สัญญาจ้างรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 238
ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.08 KB 74
ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.67 KB 54
ใบตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.04 KB 49
เอกสารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
เอกสารการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 272.66 KB 35