ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ราคากลาง 127
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)
โปรแกรมย่อขนาดของรูปภาพ (ImageResizer) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.27 KB 210
งานแผนงานและสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ ปี 2563 905
แผนกลยุทธ์ 59-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 170
แผนกลยุทธ์ 56-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 777.49 KB 145
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
บันทึกข้อความส่งผลการเรียน(ปพ.5,bookmark) Word Document ขนาดไฟล์ 34.22 KB 31
ผลการสอบ O-NET จาก สพม.30 (เรียงลำดับ) 23
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 347.17 KB 136
รับนักเรียนห้องปกติ 2562 55
กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 119
แบบสรุปนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 23.44 KB 118
แบบขออนุมัติผลการเรียน "ร" Word Document ขนาดไฟล์ 31.68 KB 90
บันทึกข้อความขอสอบนอกตาราง Word Document ขนาดไฟล์ 37.39 KB 81
ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 176
ผลการสอบ PRE O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 197
เอกสารงานบุคคล
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 512.33 KB 41
แบบขออนญาตออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 70
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 161
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแก้งคร้อวิทยา (mp3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 149
งานพัสดุ
สัญญาจ้างรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 4532
ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.08 KB 238
ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.67 KB 457
ใบตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.04 KB 266
เอกสารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ไฟล์-ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับครู ม.ต้น อบรม 30 ตุลาคม 2562 (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.75 KB 28
เอกสารการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 272.66 KB 128