ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารเยี่ยมบ้าน 2563 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 563.65 KB 189527
ราคากลาง 189652
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)
โปรแกรมย่อขนาดของรูปภาพ (ImageResizer) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.27 KB 189750
งานแผนงานและสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ ปี 2563 191570
แผนกลยุทธ์ 59-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 189716
แผนกลยุทธ์ 56-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 777.49 KB 189690
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
บันทึกข้อความการสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 36.62 KB 565
บันทึกข้อความส่งผลการเรียน(ปพ.5,bookmark) Word Document ขนาดไฟล์ 34.32 KB 189590
ผลการสอบ O-NET จาก สพม.30 (เรียงลำดับ) 189564
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 347.17 KB 189735
รับนักเรียนห้องปกติ 2562 189582
กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 189676
แบบสรุปนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 189666
แบบขออนุมัติผลการเรียน "ร" Word Document ขนาดไฟล์ 31.68 KB 189640
บันทึกข้อความขอสอบนอกตาราง Word Document ขนาดไฟล์ 37.39 KB 189636
ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 189714
ผลการสอบ PRE O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 189726
เอกสารงานบุคคล
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนที่2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 17931
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 308.91 KB 189563
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 64.94 KB 189541
แบบ วฐ1-3 สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 189518
แบบใบลาป่วย ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 189527
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 512.33 KB 189621
แบบขออนญาตออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 189603
แบบฟอร์มใบลา 189692
กลุ่มบริหารทั่วไป
Username คณะครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.16 KB 189530
หนังสือเชิญผู้ปกครอง ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 22.56 KB 189527
สรุปการมาเข้าแถวครูที่ปรึกษารายวัน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.3 KB 189519
บันทึกข้อความสรุปการมาปฏิบัติหน้าที่หน้าเสาธงรายระดับชั้น (เลขานุการ) Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 189521
บันทึกการสอบสวนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 59.67 KB 189520
แบบฟอร์มขอเพิ่มและลดคะแนนความประพฤตินัก Word Document ขนาดไฟล์ 18 KB 189521
แบบบันทึกทำทัณฑ์บนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 339.85 KB 189526
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.85 KB 189523
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงประจำภาคเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 339.72 KB 189524
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.34 KB 189527
แบบแจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบวินัยโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 189522
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแก้งคร้อวิทยา (mp3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 189690
งานพัสดุ
สัญญาจ้างรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 196989
ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.08 KB 189942
ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.67 KB 191984
ใบตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.04 KB 194086
เอกสารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 189336
เอกสารการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 272.66 KB 189727
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์และนโยบาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.86 KB 189513
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.93 KB 189514
โลโก ไทยชนะ สำหรับโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 189522