ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ราคากลาง 4
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)
โปรแกรมย่อขนาดของรูปภาพ (ImageResizer) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.27 KB 37
งานแผนงานและสารสนเทศ
แผนกลยุทธ์ 59-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 34
แผนกลยุทธ์ 56-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 777.49 KB 32
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
ผลการสอบ PRE O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 53
ใบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา 30
เอกสารงานบุคคล
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 29
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแก้งคร้อวิทยา (mp3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 21
งานพัสดุ
สัญญาจ้างรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 10
ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.08 KB 22
ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.67 KB 17
ใบตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.04 KB 14