ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ราคากลาง 105
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)
โปรแกรมย่อขนาดของรูปภาพ (ImageResizer) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.27 KB 155
งานแผนงานและสารสนเทศ
แผนกลยุทธ์ 59-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 133
แผนกลยุทธ์ 56-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 777.49 KB 117
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 347.17 KB 15
รับนักเรียนห้องปกติ 2562 25
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 59
กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 57
แบบสรุปนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 23.44 KB 62
แบบขออนุมัติผลการเรียน "ร" Word Document ขนาดไฟล์ 31.68 KB 55
บันทึกข้อความขอสอบนอกตาราง Word Document ขนาดไฟล์ 37.39 KB 56
ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 111
ผลการสอบ PRE O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 155
เอกสารงานบุคคล
แบบขออนญาตออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 50
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 130
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแก้งคร้อวิทยา (mp3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 125
งานพัสดุ
สัญญาจ้างรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 1709
ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.08 KB 124
ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.67 KB 105
ใบตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.04 KB 96
เอกสารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
เอกสารการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 272.66 KB 91