ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ราคากลาง 116
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)
โปรแกรมย่อขนาดของรูปภาพ (ImageResizer) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.27 KB 176
งานแผนงานและสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ ปี 2563 78
แผนกลยุทธ์ 59-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 154
แผนกลยุทธ์ 56-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 777.49 KB 135
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 347.17 KB 74
รับนักเรียนห้องปกติ 2562 38
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 73
กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 91
แบบสรุปนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 23.44 KB 76
แบบขออนุมัติผลการเรียน "ร" Word Document ขนาดไฟล์ 31.68 KB 74
บันทึกข้อความขอสอบนอกตาราง Word Document ขนาดไฟล์ 37.39 KB 67
ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 131
ผลการสอบ PRE O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 178
เอกสารงานบุคคล
แบบขออนญาตออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 60
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 149
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแก้งคร้อวิทยา (mp3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 142
งานพัสดุ
สัญญาจ้างรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 1999
ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.08 KB 163
ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.67 KB 130
ใบตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.04 KB 113
เอกสารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ไฟล์-ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับครู ม.ต้น อบรม 30 ตุลาคม 2562 (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.75 KB 6
เอกสารการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 272.66 KB 117