ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารเยี่ยมบ้าน 2563 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 563.65 KB 3
ราคากลาง 139
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)
โปรแกรมย่อขนาดของรูปภาพ (ImageResizer) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.27 KB 224
งานแผนงานและสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ ปี 2563 1254
แผนกลยุทธ์ 59-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 181
แผนกลยุทธ์ 56-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 777.49 KB 158
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ห้องปกติเเละเเยกกลุ่มเลข ค่ี-คู่ 19
บันทึกข้อความส่งผลการเรียน(ปพ.5,bookmark) Word Document ขนาดไฟล์ 34.22 KB 44
ผลการสอบ O-NET จาก สพม.30 (เรียงลำดับ) 33
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 347.17 KB 154
รับนักเรียนห้องปกติ 2562 64
กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 131
แบบสรุปนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 23.44 KB 129
แบบขออนุมัติผลการเรียน "ร" Word Document ขนาดไฟล์ 31.68 KB 102
บันทึกข้อความขอสอบนอกตาราง Word Document ขนาดไฟล์ 37.39 KB 91
ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 187
ผลการสอบ PRE O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 210
เอกสารงานบุคคล
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 512.33 KB 56
แบบขออนญาตออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 79
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 170
กลุ่มบริหารทั่วไป
Username คณะครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.16 KB 2
หนังสือเชิญผู้ปกครอง ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 22.56 KB 1
สรุปการมาเข้าแถวครูที่ปรึกษารายวัน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.3 KB 2
บันทึกข้อความสรุปการมาปฏิบัติหน้าที่หน้าเสาธงรายระดับชั้น (เลขานุการ) Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 0
บันทึกการสอบสวนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 59.67 KB 3
แบบฟอร์มขอเพิ่มและลดคะแนนความประพฤตินัก Word Document ขนาดไฟล์ 18 KB 2
แบบบันทึกทำทัณฑ์บนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 339.85 KB 3
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.85 KB 0
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงประจำภาคเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 339.72 KB 0
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.34 KB 3
แบบแจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบวินัยโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 1
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแก้งคร้อวิทยา (mp3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 160
งานพัสดุ
สัญญาจ้างรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 5191
ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.08 KB 272
ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.67 KB 1163
ใบตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.04 KB 1665
เอกสารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
เอกสารการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 272.66 KB 182
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
โลโก ไทยชนะ สำหรับโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 3