ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

นายพชรศาล สิงหาราโท
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคล

ดร.นรา ตรีธัญญา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน