ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563