ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- คู่มือประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
- การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
- การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย
- การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การประเมินผลการปฏิบัติงานงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)