โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
ประกาศ
สรุปการส่งรายละเอียดหลักสูตรอบรมและพัฒนาครูคนละ 10,000 บาท

สรุปรายชื่อหลักสูตรที่พิมพ์และนำรายละเอียดหลักสูตรส่งแล้ว

(ให้ท่านใช้ดินสอเขียนชื่อท่านที่หัวกระดาษของรายละเอียดหลักสูตรระบุว่าไปคนเดียวหรือไปเป็นคณะ และนำส่งครูโยธิน ห้อง 427 ครับ)

 

วันที่ 21 ก.ค. 60

1.หลักสูตร หลักสูตร (Course) 21 st Century Skills in English Language Teaching
(นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงกินรี , นางดาวเรือง วงค์ภาคำ และคณะ)

2.หลักสูตร (Course) เพื่อการพัฒนาข้าราชการครู โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับทักษะพัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่ นโยบายประเทศไทยยุค 4.0 (Thailand 4.0)
(นายอธิคม ศรีใส)

3.หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (ACTIVE LEARNING)ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)”
(นายอธิคม ศรีใส)

4.หลักสูตร การเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครู (Enhancing English Communication Skills for Teachers)
(นางอุมาพร ชำนาญ)

5.หลักสูตร โครงการ การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่การเลื่อนวิทยฐานะ
(นางอุมาพร ภชำนาญ)

6.หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร จากคุณภาพครูสู่คุณภาพศิษย์ การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(นางสุชิรา พิทักษ์ , นางจุฑารัตน์ มั่นคง)

7.หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ปิดเทอม
(นางพรพรรณ ตรีธัญญา , นางสาวสุมาลี สีลา)


วันที่ 20 ก.ค. 60

1. หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(ผู้ส่ง นางอุไรวรรณ จันทรักษา)

2. หลักสูตร (Course) เพื่อการพัฒนาข้าราชการครู โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับทักษะพัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่ นโยบายประเทศไทยยุค 4.0 (Thailand 4.0)
(ผู้ส่ง นางอรอนงค์ บุญศรีแก้ว , นางสุมิตรา ภิรมย์กิจ)

3.หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Geogebra
(ผู้ส่ง นายจีรศักดิ์ ชีชัยภูมิ และคณะ)

4.หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (ACTIVE LEARNING)ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)”
(ผู้ส่ง นายโยธิน งามสกุล และคณะ)

5.หลักสูตร การสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
(ผู้ส่ง นางสาววีณา อาจนาเสียว และคณะ)

6.หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน
(ผู้ส่ง นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรม)

7. หลักสูตร ประกาศนียบัตรการรู้ดิจิตอล (Digital Literacy) ในระดับมาตรฐานสากล
(
นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุล)

8. หลักสูตร การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21
(นายวิษณุ สิงห์สกล , นายอำนวย แก่นภูเขียว)

9.หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีววิทยา เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ และการใช้กล้องจุลทรรศน์ การวาดรูปและถ่ายภาพใต้กล้องจุลทรรศน์ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(นายเอกกูล วงศ์วาน , นายชาญเกียรติ บุญโนนแต้ , นายสุปัญ หมอดู)

10.หลักสูตร  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนความรู้พื้นฐานทางเคมีประยุกต์สำหรับครูประจำการ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(นางสาวนราภรณ์ ดวงมณี , นายชูชาติ กุดเป่ง , นางสาวโชติกา คุณประทุม)

11.หลักสูตร โครงการ วิจัย พัฒนา นวัตกรรม เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่การเลื่อนวิทยฐานะ
(นางสาวนราภรณ์ ดวงมณี , นายชูชาติ กุดเป่ง)

12.หลักสูตร กีฬาเซปักตระกร้อ
(นายปวิชญา สิงห์นอก)

13.หลักสูตร เรียนรู้จากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงจัดโดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 22 - 24 ก.ย.60
(นางชัญญ์มล ทวีทรัพย์ , นางมลิวัลย์ เขียวชัยภูมิ)

14.หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ปิดเทอม
(นางอารมณ์ ศรีสุธรรม , นายรัศมีพวงทอง และคณะ)

15.หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning ปิดเทอม
(นางเข็มคิด ครบุรี , นางสรารัตน์ ชำนาญ)

16.หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (active Learning) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
(นางชัญญ์มล ทวีทรัพย์ , นางอารมณ์ ศรีสุธรรม และคณะ)  รอเอกสารรายละเอียดหลักสูตรกับผู้จัดหลักสูตร

17.หลักสูตร กฎหมายสำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(นายจักรกริช แก้ววงษา , นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์ , นายทรรศวรรษ คำจันทร์)  รอเอกสารรายละเอียดหลักสูตรกับผู้จัดหลักสูตร


วันที่ 19 ก.ค. 60  ดังนี้

1.หลักสูตร เรียนรู้จากธรรมชาติ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
(ผู้ส่ง นายสิทธิชัย กระจายพันธ์ , นายบูรรัตน์ ไชยรัตน์ และคณะ)

2.หลักสูตร จากคุณครูสู่คุณภาพศิษย์ การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(ผู้ส่ง นางนิภาภรณ์ พรมชัย และคณะ)

3.หลักสูตรการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Captivate
(ผุ้ส่ง นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล)

4.หลักสูตรเปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกมโชว์
(ผู้ส่ง นายสุฑารักษ์ สิรินันทเกตุ)

5.หลักสูตร การพัฒนาครูแนวใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ให้ตอบโจทย์ความต้องการครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ผู้ส่ง
นายพิศิษฐ์ ตาปราบ และคณะ)

โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 390 ครั้ง