คลังภาพกิจกรรมโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม คาั้งที่ 70
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาร่วมทอดพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาร่วมพิธีสมโภชน์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
บรรยากาศการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมรัขมงคล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
พิธีมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการ
ประชุมเชิงปฏฺบัติการ การจัดทำมาตรฐานการศึกษา การกำหนดค่าเป้าหมาย
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การตัดต่อวีดีโอด้วย Smart Phone รุ่นที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2564
ภาพกิจกรรมการสอบเข้าเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกาษา 2564
กราบสักการะพระธาตุ น้อมอภิวาทเจ้าพ่อพญาแล