คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ดร.นรา ตรีธัญญา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 044-882-908
อีเมล์ : naratree@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2531 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร / วิชาเอกสังคมศึกษา
พ.ศ.2543 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น / สาขาสังคมศึกษา
พ.ศ.2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยศิลปากร / สาขาหลักสูตรและการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2531 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ 1
พ.ศ. 2536 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ 1
พ.ศ. 2548 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
พ.ศ.2540-2557 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าหมวด / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พ.ศ.2540-2557 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เลขาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ , เลขาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
18 พ.ค.58- 1 ธ.ค. 59 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2 ธ.ค.59 - ปัจจุบัน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล