กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอดุลย์ ภูสิตลิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
2529 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2532 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2537 ปริญญาตรี คบ. ราชภัฏเลย / วัดผลทางการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538 โรงเรียนกวางโจนศึกษา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ครู
2551 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เกียรติบัตรระดับชาติ
2 บทเรียนออนไลน์