ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิชาติ ชมพุด
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/9
ชื่อ-นามสกุล : นายกวีเทพ จำปาจันทร์
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบริหารสำนักงาน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพงษ์ วงศ์วรนันทร์
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราพร ระวังไทยสงค์
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมศักดิ์ บุบผา
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบริการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพล หมั่นงาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงาน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมสุดา เหล่ากวางโจน
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงาน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิรัชพร ศรีทุมมา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารสำนักงาน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑาทิพย์ เเจงกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารสำนักงาน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรพรรณ งามจัตุรัส
ตำแหน่ง : เลขานุการฝ่ายบริหารสำนักงาน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวกิจ ทวดนอก
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายศรัญยู คำศิริ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑารัตน์ ดีโนนโพธิ์
ตำแหน่ง : เลขานุการฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญมาศ ชำนาญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุทธินี ลาภทวี
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤศนรัตน์ วิสาหาญ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา ทุมรัง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรศิริ ชัยวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงกมล สุขี
ตำแหน่ง : เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสราวุทธ เจริญขึ้น
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรวดี วริยพฤกษ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายบริการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ มูลคำมี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตต์ตระการ สารคำ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒนา สังข์สี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรวิทย์ มะโนลัย
ตำแหน่ง : เลขานุการฝ่ายบริการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงฤทธ์ พลายเนาว์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายโพณรงค์ หาญอาสา
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ ไพรถเเสง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพันธ์ มีวิสระ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา ชนะพาล
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษณ์ มิวผัน
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น :