นศ.ฝึกประสบการณ์ฯ(พระภิกษุ)

พระเปรมมินทร์ เตชธมฺโม
วิชาเอกสังคมศึกษา