ลูกจ้าง

นายพุทธิชัย พินไธสง
ลูกจ้าง (พนักงานขับรถ)

นายณรงค์ จันทร์สุริวงษ์
ลูกจ้าง

นายบุญเกิด มือชัยภูมิ
ลูกจ้าง

นายฉลอง นครราช
ลูกจ้าง (ยาม)

นางหนูรัตน์ ชนะพาล
ลูกจ้าง

นางถาวร งามกระบวน
ลูกจ้าง

นางบัวรำ ติงตัว
ลูกจ้าง

นางเพ็ญมณี มือชัยภูมิ
ลูกจ้าง

นางสุปราณี โยคี
ลูกจ้าง

นางสาวบุญเรียน ไข่ชัยภูมิ
ลูกจ้าง

นางนา แก้วสาระภู
ลูกจ้าง

นางสมหวัง ผึ่งผาย
ลูกจ้าง

นางรจนา บุบผาสุพันธ์
ลูกจ้าง