ลูกจ้าง

นายบุญเกิด มือชัยภูมิ
นักการภารโรง

นายจันโท เพราะคำ
นักการภารโรง

นายชาติ รัตชาตา
นักการภารโรง

นายทวี หาญละคร
พนักงานขับรถ

นายคำภา บุตรเกิด
พนักงานขับรถ

นายฉลอง นครราช
ยาม

นายประสิทธิ์ ติงตัว
ยาม

นางหนูรัตน์ ชนะพาล
พนักงานทำความสะอาด

นางถาวร งามกระบวน
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวบุญเรียน ไข่ชัยภูมิ
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวจารุวรรณ มงคลล้ำ
พนักงานทำความสะอาด

นางแก้วตา นิลพงษ์
พนักงานทำความสะอาด

นางเพียรทอง บุญทา
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวสุนิสา ผาจันทร์
พนักงานทำความสะอาด

นางคนิษฐา เอียงชัยภูมิ
พนักงานทำความสะอาด

นางสุปราณี โยคี
พนักงานโรงครัว

นางละออง สมัตถะ
พนักงานโรงครัว

นางสาวสุทัศดา ต่อพงษ์
พนักงานโรงครัว

นางรจนา บุบผาสุพันธ์
เจ้าหน้าที่อัดสำเนา