ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)

1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.  มุ่งเน้น พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์และกีฬา

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักความพอเพียง

5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถดำเนินงานในด้านวิชาการ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

6.จัดหาและพัฒนาระบบการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก

7. สร้างเครือข่ายครู ผู้ปกครอง ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง

8. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

9. พัฒนาอาคารสถานที่   แหล่งเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการ  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์   

    เต็มรูปแบบเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนและให้บริการอย่างมีคุณภาพ

 

เป้าประสงค์ (Goals)

1. โรงเรียนใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์

      และคณิตศาสตร์ผู้เรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ(ภาษาที่ 2) ในการสื่อสาร

3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นผู้มีจิตสาธารณะและดำรงชีวิตตามหลักความพอเพียง

4.  ผู้เรียนมีทักษะการสืบค้นความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร มีทักษะกระบวนการ เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

5.  ครูมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ การสื่อสาร            

     การใช้เทคโนโลยี และมีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์วิชาชีพครู

6.  โรงเรียนมีเครือข่ายครู ผู้ปกครอง ชุมชนที่เข้มแข็งในการจัดการศึกษา

7. โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน ในกิจกรรมเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

8.  พัฒนาอาคารสถานที่   แหล่งเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการ  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์  

     เต็มรูปแบบเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนและให้บริการอย่างมีคุณภาพ