พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ปีงบประมาณ 2563-2566
วิสัยทัศน์ ภายในปี 2566 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เป็นเลิศวิชาการ สู่มาตรฐานสากล บนแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริม ศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิติและคุณลักษณะในทศวรรษที่ 21
3. จัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
 
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
4. ผู้เรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. ครูและบุคลากรมีทักษะในการสื่อสารสองภาษา
6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ผู้เรียนสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
 
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและสร้างเวทีแสดงศักยภาพเพิ่มทักษะภาษาที่สอง
6. ปลูกฝังคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ความเป็นพลโลก
7. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ
มีคุณธรรม จริยธรรม
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
9. ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และจัดภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน (จุดเด่นของโรงเรียน) : ลูกฟ้าขาวใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (คุณลักษณะผู้เรียนที่เกิดจากวิสัยทัศน์/พันธกิจ) : แต่งกายดี มีมารยาทงาม
 
วัฒนธรรมองค์กร  : รักห้องเรียน มุ่งมั่นการทำงาน
 
ค่านิยม : บุคลากรมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ