กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนิชาพร จิรภัทรวิมล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมชาย วิเศษชาติ
ครู คศ.3

นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นายสุเทพ ปานเนาว์
ครู คศ.2