กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนิชาพร จิรภัทรวิมล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุเทพ ปานเนาว์
ครู คศ.2