ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสิทธิชัย กระจายพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นายสมชาย วิเศษชาติ
ครู คศ.3

นายโยธิน งามสกุล
ครู คศ.3

นายอดุลย์ ภูสิตลิต
ครู คศ.3

นางสาวนิชาพร จิรภัทรวิมล
ครู คศ.3

นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล
ครู คศ.3

นายสุเทพ ปานเนาว์
ครู คศ.2

นางอุไรวรรณ บัวสิม
ครู คศ.2

นางสาวสินใจ เทินชัยภูมิ
ครู คศ.1

นางสาวอุษา ชัยอาสา
พนักงานราชการ