ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสิทธิชัย กระจายพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นายสมชาย วิเศษชาติ
ครู คศ.3

นางสาวนิชาพร จิรภัทรวิมล
ครู คศ.3

นายสุเทพ ปานเนาว์
ครู คศ.2