โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชมภู สิงห์อุ่น
ครู คศ.3

นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นายสมชาย วิเศษชาติ
ครู คศ.3

นายโยธิน งามสกุล
ครู คศ.3

นายอดุลย์ ภูสิตลิต
ครู คศ.3

นางบุญช่วย แก้วเพ็ญศรี
ครู คศ.3

นายสิทธิชัย กระจายพันธ์
ครู คศ.2

นายสุเทพ ปานเนาว์
ครู คศ.2

นายอธิคม ศรีใส
ครู คศ.2

นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล
ครู คศ.2

นางอุไรวรรณ บัวสิม
ครู คศ.1

นางสาวอุษา ชัยอาสา
พนักงานราชการ