กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชมภู สิงห์อุ่น
ครู คศ.3

นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นายสมชาย วิเศษชาติ
ครู คศ.3

นายโยธิน งามสกุล
ครู คศ.3

นายอดุลย์ ภูสิตลิต
ครู คศ.3

นางบุญช่วย แก้วเพ็ญศรี
ครู คศ.3

นายสิทธิชัย กระจายพันธ์
ครู คศ.2

นายสุเทพ ปานเนาว์
ครู คศ.2

นายอธิคม ศรีใส
ครู คศ.2

นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล
ครู คศ.2

นางอุไรวรรณ บัวสิม
ครู คศ.1

นางสาวอุษา ชัยอาสา
พนักงานราชการ