โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายสัญญา นาโพธิ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางเนตรวรัตน์ ดลประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายอานนท์ชัย ไพศาลธรรม
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาววรัชธร ฉายศรี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายดนัยวิชญ์ เหล่าขวัญสถิตย์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวปวีณา นาคสุวรรณ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวจันทร์สุดา กลมลี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวจารุวรรณ ดวงมณี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวน้ำฝน อยู่เย็น
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวเสาวณีย์ อินทร์ราชา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายณัฐวุฒิ พงษ์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายวรกฤษณ์ ครบุรี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวทิพย์กมล ผลไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นางสาวอมรรัตน์ วรรณพงษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน