ข้อมูลครู
ข้อมูลครู

ข้อมูลครู (1 ตุลาคม 2562)

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (คน)
ฝ่ายบริหาร 3
วิทยาศาสตร์ 29
คณิตศาสตร์ 23
ภาษาต่างประเทศ 17
สุขศึกษาและพลศึกษา 7
ศิลปะ 5
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 14
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10
ภาษาไทย 14

ประเภทของบุคลากร

จำนวน (คน)ฝ่ายบริหาร3วิทยาศาสตร์29คณิตศาสตร์23ภาษาต่างประเทศ17สุขศึกษาและพลศึกษา7ศิลปะ5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม14การงานอาชีพและเทคโนโลยี10ภาษาไทย14
 
ประเภท จำนวน (คน)
ผู้บริหาร 3
ครู 119
พนักงานราชการ 5
ครูอัตราจ้าง 3
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 8
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 13
ลูกจ้างชั่วคราว 21
รวม 172