ข้อมูลครู
ข้อมูลครู
ครู

เพศชาย 57   คน
เพศหญิง 72  คน
รวมทั้งหมด 129  คน