พุทธภาษิตของโรงเรียน
พุทธภาษิตของโรงเรียน
พุทธภาษิตของโรงเรียน

สพฺเพสํ สงฺฆภูตานัง สามฺคคี วุฑฺสาธิกา (สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑิสาธิกา)

ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ย่อมสำเร็จประโยชน์ด้วยดี