กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิโรจน์ ภูสีลิต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุมิตรา ภิรมย์กิจ
ครู คศ.3

นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุล
ครู คศ.3

นายอณางกูล เจริญสุข
ครู คศ.1

นายศตวรรษ ขุยเขียว
ครู คศ.1

วรปรัชญ์ ชัยศรี
ครู คศ.1

นายจิรวัฒน์ หาญคำจันทร์
ครู คศ.1