โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภุชงค์ โฆษิตธนสาร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิงหา ครบุรี
ครู คศ.3

นางสุมิตรา ภิรมย์กิจ
ครู คศ.3

นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุล
ครู คศ.3

นายอณางกูล เจริญสุข
ครู คศ.1

นายวิโรจน์ ภูสีลิต
ครูผู้ช่วย

นายวรวุฒิ วิหงส์
พนักงานราชการ