กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภุชงค์ โฆษิตธนสาร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุมิตรา ภิรมย์กิจ
ครู คศ.3

นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุล
ครู คศ.3

นายอณางกูล เจริญสุข
ครู คศ.1

นายวิโรจน์ ภูสีลิต
ครูผู้ช่วย

นายศตวรรษ ขุยเขียว
ครูผู้ช่วย

นายวรวุฒิ วิหงส์
พนักงานราชการ