กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิโรจน์ ภูสีลิต
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุมิตรา ภิรมย์กิจ
ครู คศ.3

นายอณางกูล เจริญสุข
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุล
ครู คศ.3

นายศตวรรษ ขุยเขียว
ครูผู้ช่วย

วรปรัชญ์ ชัยศรี
ครูผู้ช่วย

นายจิรวัฒน์ หาญคำจันทร์
ครูผู้ช่วย