คณะผู้บริหาร

นายถวิล มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

นายพชรศาล สิงหาราโท
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุปราณี สีเขียว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายจักรกริช แก้ววงษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายยุทธนา ทาท่าหว้า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา