โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
คณะผู้บริหาร

ดร.สมชาย คำพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

นายพชรศาล สิงหาราโท
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายพงศกร ระวิพันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคล

ดร.นรา ตรีธัญญา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน