ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

นายพชรศาล สิงหาราโท
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ดร.นรา ตรีธัญญา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุปราณี สีเขียว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายจักรกริช แก้ววงษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ