คณะผู้บริหาร

นายถวิล มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

นายพชรศาล สิงหาราโท
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุปราณี สีเขียว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

สมพร ไชยเดือน
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายยุทธนา ทาท่าหว้า
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นายไพบูลย์ ศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา