กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอมรินทร์ แถวไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุขสันต์ ส่งศิริ
ครู คศ.3

นายสุรวิทย์ วงศ์ศรี
ครู คศ.3

นางขันตรี ส่งศิริ
ครู คศ.3

นางปริณดา กลับรอด
ครู คศ.3

นางกาญจนาภา รบศึก
ครู คศ.3

นายชาญเกียรติ บุญโนนแต้
ครู คศ.3

นายโยธิน งามสกุล
ครู คศ.3

นายอดุลย์ ภูสิตลิต
ครู คศ.3

นางวรุณี นุชนุ่ม
ครู คศ.3

นางบุญมาก นาเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวนราภรณ์ ดวงมณี
ครู คศ.3

นางจันทร์นภัทร ชวนดี เลค
ครู คศ.3

นางสุกัณณิกา แถวไธสง
ครู คศ.3

นางวรินทร์ สุขทวี
ครู คศ.3

นางประนอม แก้วสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายสุปัญ หมอดู
ครู คศ.3

นายชูชาติ กุดเป่ง
ครู คศ.3

นางสาววันดี ชาติเสนา
ครู คศ.3

นายรุ่งโรจน์ โคตรนารา
ครู คศ.3

นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล
ครู คศ.3

นางสาวจุฑามาศ อนันเต่า
ครู คศ.3

นายศุภชัย กัญญาเขียว
ครู คศ.3

นางสาวโชติกา คุณประทุม
ครู คศ.3

นางพันธ์ทิภา วัดกิ่ง
ครู คศ.2

นางสาวรสนภา ราสุ
ครู คศ.2

นายสราวุธ ดลประสิทธิ์
ครู คศ.2

นางอุไรวรรณ บัวสิม
ครู คศ.2

นางสาวสินใจ เทินชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวชญานิษฐ์ กาพย์แก้ว
ครู คศ.1

นายธวัช ดนตรีเสนาะ
ครู คศ.1

นางสาวพัชรา พรเติม
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร จันทแพน
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา สังข์สีแก้ว
ครู คศ.1

นางสาววรรณภา แสนจำลา
ครู คศ.1

จ.ส.อ.พงค์พันธ์ แม้นชัยภูมิ
ครู คศ.1

นายทศพร นากา
ครูผู้ช่วย

นางสาวภิราภรน์ แสนบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติมา ไทยทวี
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชริตา เหล่าดี
ครูผู้ช่วย

นายปารินทร์ สมคำศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา ชัยอาสา
พนักงานราชการ

นางสาวเจนจิรา ศรีมนิลา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นางสาวณิชชาภัท ป้องหลง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์