กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางประนอม แก้วสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชูเกียรติ พิมพ์กุล
ครู คศ.3

นายสุเวช ทินบุตร
ครู คศ.3

นายเอกกูล วงศ์วาน
ครู คศ.3

นายสุขสันต์ ส่งศิริ
ครู คศ.3

นางขันตรี ส่งศิริ
ครู คศ.3

นายสุรวิทย์ วงศ์ศรี
ครู คศ.3

นางปริณดา กลับรอด
ครู คศ.3

นางกาญจนาภา รบศึก
ครู คศ.3

นางอรอนงค์ บุญศรีแก้ว
ครู คศ.3

นายชาญเกียรติ บุญโนนแต้
ครู คศ.3

นางวรุณี นุชนุ่ม
ครู คศ.3

นางบุญมาก นาเจริญ
ครู คศ.3

นางจันทร์นภัทร ชวนดี เลค
ครู คศ.3

นางวรินทร์ สุขทวี
ครู คศ.3

นายภูริ บานทอง
ครู คศ.3

นายอมรินทร์ แถวไธสงค์
ครู คศ.3

นางสุกัณณิกา แถวไธสง
ครู คศ.3

นายรุ่งโรจน์ โคตรนารา
ครู คศ.3

นายสุปัญ หมอดู
ครู คศ.3

นางสาวจุฑามาศ อนันเต่า
ครู คศ.3

นางสาวนราภรณ์ ดวงมณี
ครู คศ.2

นายพินิจ แท่นมาก
ครู คศ.2

นายชูชาติ กุดเป่ง
ครู คศ.2

นายศุภชัย กัญญาเขียว
ครู คศ.2

นางสาวโชติกา คุณประทุม
ครู คศ.2

นางสาวชญานิษฐ์ กาพย์แก้ว
ครู คศ.1

นายธวัช ดนตรีเสนาะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรา พรเติม
ครูผู้ช่วย