ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอมรินทร์ แถวไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประนอม แก้วสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายเอกกูล วงศ์วาน
ครู คศ.3

นายสุขสันต์ ส่งศิริ
ครู คศ.3

นางขันตรี ส่งศิริ
ครู คศ.3

นายสุรวิทย์ วงศ์ศรี
ครู คศ.3

นางปริณดา กลับรอด
ครู คศ.3

นางกาญจนาภา รบศึก
ครู คศ.3

นายชาญเกียรติ บุญโนนแต้
ครู คศ.3

นางวรุณี นุชนุ่ม
ครู คศ.3

นางบุญมาก นาเจริญ
ครู คศ.3

นางจันทร์นภัทร ชวนดี เลค
ครู คศ.3

นางวรินทร์ สุขทวี
ครู คศ.3

นายภูริ บานทอง
ครู คศ.3

นางสุกัณณิกา แถวไธสง
ครู คศ.3

นายรุ่งโรจน์ โคตรนารา
ครู คศ.3

นายสุปัญ หมอดู
ครู คศ.3

นางสาวจุฑามาศ อนันเต่า
ครู คศ.3

นางสาววันดี ชาติเสนา
ครู คศ.3

นายศุภชัย กัญญาเขียว
ครู คศ.3

นางสาวโชติกา คุณประทุม
ครู คศ.3

นายชูชาติ กุดเป่ง
ครู คศ.3

นางสาวนราภรณ์ ดวงมณี
ครู คศ.2

นายพินิจ แท่นมาก
ครู คศ.2

นางสาวชญานิษฐ์ กาพย์แก้ว
ครู คศ.1

นางพันธ์ทิภา วัดกิ่ง
ครู คศ.1

นายธวัช ดนตรีเสนาะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรา พรเติม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร จันทแพน
ครูผู้ช่วย

นางสาวขนิษฐา สังข์สีแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณภา แสนจำลา
ครูผู้ช่วย

นางสาววราภรณ์ เฮมโนนทอง
พนักงานราชการ