โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกิตติพศ รบศึก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุวรรณ์ชัย บุตรประพันธ์
ครู คศ.3

นายจิตติราช มั่นคง
ครู คศ.3

นายสมพร ไชยเดือน
ครู คศ.3

นางนงนุช หิรัญเกิด
ครู คศ.3

นางสาวสุปราณี สีเขียว
ครู คศ.3

นางศศิธร ศศิวิบูลย์วงศ์
ครู คศ.3

นางเดือนแรม แวงมั่ง
ครู คศ.3

นางพิชยวัลย์ ศรีบุญสม
ครู คศ.3

นางจันจิรา วงศ์บุตร
ครู คศ.3

นางบุญนิษฐ์สา ชำนาญ
ครู คศ.3

นางจิตรประภา กาจหาญ
ครู คศ.3

นางวัฒนา เวียงพล
ครู คศ.3

นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร
ครู คศ.3

ว่าที่ พ.ต.ทวีป คำเรืองศรี
ครู คศ.2

นายวุฒิพงศ์ ศศิวิบูลย์วงศ์
ครู คศ.2

นางนวนละออง สวัสดิ์เอื้อ
ครู คศ.2

นายจีรศักดิ์ ชีชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวปราณปรียา คุณประทุม
ครู คศ.2

นางปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุล
ครู คศ.2

นายพิศิษฐ์ ตาปราบ
ครู คศ.1

นางสาวศิริพักษ์ พานิช
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑาทิพย์ จุลยโชค
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรวรรณ ต่อติด
ครูอัตราจ้าง