กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพิชยวัลย์ ศรีบุญสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมพร ไชยเดือน
ครู คศ.3

นางนงนุช หิรัญเกิด
ครู คศ.3

นางศศิธร ศศิวิบูลย์วงศ์
ครู คศ.3

นางเดือนแรม แวงมั่ง
ครู คศ.3

นางวัฒนา เวียงพล
ครู คศ.3

นางจันจิรา วงศ์บุตร
ครู คศ.3

นางบุญนิษฐ์สา ชำนาญ
ครู คศ.3

นางจิตรประภา กาจหาญ
ครู คศ.3

นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร
ครู คศ.3

นายจีรศักดิ์ ชีชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางสาวปรารถนา เวทศักดิ์
ครู คศ.3

ว่าที่ พ.ต.ทวีป คำเรืองศรี
ครู คศ.2

นายวุฒิพงศ์ ศศิวิบูลย์วงศ์
ครู คศ.2

นางนวนละออง สวัสดิ์เอื้อ
ครู คศ.3

นายกิตติพศ รบศึก
ครู คศ.3

นางสาวปราณปรียา คุณประทุม
ครู คศ.3

นายพิศิษฐ์ ตาปราบ
ครู คศ.2

นางสาวศิริพักษ์ พานิช
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑาทิพย์ จุลยโชค
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑารัตน์ สัจจานุรักษ์
ครูผู้ช่วย