กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพิชยวัลย์ ศรีบุญสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมพร ไชยเดือน
ครู คศ.3

นางนงนุช หิรัญเกิด
ครู คศ.3

นางศศิธร ศศิวิบูลย์วงศ์
ครู คศ.3

นางเดือนแรม แวงมั่ง
ครู คศ.3

นางวัฒนา เวียงพล
ครู คศ.3

นางจันจิรา วงศ์บุตร
ครู คศ.3

นางบุญนิษฐ์สา ชำนาญ
ครู คศ.3

นางจิตรประภา กาจหาญ
ครู คศ.3

นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร
ครู คศ.3

นายจีรศักดิ์ ชีชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางสาวปรารถนา เวทศักดิ์
ครู คศ.3

นางนวนละออง สวัสดิ์เอื้อ
ครู คศ.3

นายกิตติพศ รบศึก
ครู คศ.3

นางสาวปราณปรียา คุณประทุม
ครู คศ.3

นางดีรภา อนุภาพ
ครู คศ.3

นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล
ครู คศ.3

นายพิศิษฐ์ ตาปราบ
ครู คศ.3

นายวุฒิพงศ์ ศศิวิบูลย์วงศ์
ครู คศ.2

นางพรสวรรค์ ทองจำรูญ
ครู คศ.2

นางสาวศิริพักษ์ พานิช
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาทิพย์ จุลยโชค
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ สัจจานุรักษ์
ครู คศ.1

นางสาวกฤตยภรณ์ ชาติไทย
ครูผู้ช่วย

นายจักรี พระเมือง
ครูผู้ช่วย

นายทวีศักดิ์ ลาดก่าน
พนักงานราชการ