ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวัฒนา เวียงพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมพร ไชยเดือน
ครู คศ.3

นางนงนุช หิรัญเกิด
ครู คศ.3

นางศศิธร ศศิวิบูลย์วงศ์
ครู คศ.3

นางเดือนแรม แวงมั่ง
ครู คศ.3

นางพิชยวัลย์ ศรีบุญสม
ครู คศ.3

นางจันจิรา วงศ์บุตร
ครู คศ.3

นางบุญนิษฐ์สา ชำนาญ
ครู คศ.3

นางจิตรประภา กาจหาญ
ครู คศ.3

นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร
ครู คศ.3

นายจีรศักดิ์ ชีชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุล
ครู คศ.3

ว่าที่ พ.ต.ทวีป คำเรืองศรี
ครู คศ.2

นายวุฒิพงศ์ ศศิวิบูลย์วงศ์
ครู คศ.2

นางนวนละออง สวัสดิ์เอื้อ
ครู คศ.2

นายกิตติพศ รบศึก
ครู คศ.2

นางสาวปราณปรียา คุณประทุม
ครู คศ.2

นายพิศิษฐ์ ตาปราบ
ครู คศ.2

นางสาวศิริพักษ์ พานิช
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑาทิพย์ จุลยโชค
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑารัตน์ สัจจานุรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญารัตน์ เหล่ากวางโจน
ครูผู้ช่วย