คำขวัญของโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน

ฉลาด สามัคคี มีจรรยา น่าสรรเสริญ