สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า - สีขาว

สีฟ้า  หมายถึง  ความรู้ ความสามารถ อันกว้างไกล
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ก่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความสามารถที่กว้างไกลได้