ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายหล่วน โฆษิตธนสาร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายอุณฤทธิ์ ตอพล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครินทร์ สิงขรอาจสน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ บุญมา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพุทธพล พูลเพชร
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางลำใย งอกนาวัง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศิล ชื่นเมืองปัก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมินราเมศ สุธนโภคิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิดา ภูมาศ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้นำชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงกินรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระมหานพดล ปัญญาวุฑฺโฒ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดืิ์ รองจำนงค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปิ่น เวชญานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรอนันต์ พันเชื้อ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ