คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประเสริฐ บุญมา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายอุณฤทธิ์ ตอพล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล ชาลีเครือ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายlสุเทพ สื่อสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒนโชค โชคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศิล ชื่นเมืองปัก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายมินราเมศ สุธนโภคิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิดา ภูมาศ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญลี เชิญชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาดนุพล ปัญญาวุฑฺโฒ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ รองจำนงค์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายปิ่น เวชญานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพัตรา วานิชศุภชัย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล มนตรี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ