คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายหล่วน โฆษิตธนสาร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรัตน์มนตรี ถาวโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระบัญชา ขันติมโน
ตำแหน่ง : ตัวแทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายดุษิต ดลประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุณฤทธิ์ ตอพล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครินทร์ สิงขรอาจสน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ บุญมา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.นิวัติ ศิลปชีวสันติ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรีรัตน์ ธรรมโชติ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพุทธพล พูลเพชร
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางลำใย งอกนาวัง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศิล ชื่นเมืองปัก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมินราเมศ สุธนโภคิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย คำพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ