ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาภัทร์ คำวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุเทพ สื่อสัมฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวดุษฎี เพ่งพินิจ
ครู คศ.3

นายอธิพงษ์ ผลไพบูลย์
ครู คศ.3

นางจารุวรรณ ผลไพบูลย์
ครู คศ.3

นางมนธยา ไชยเดือน
ครู คศ.3

นางจิตรลดา บุตรประพันธ์
ครู คศ.3

นางนันทิมาศ สื่อสัมฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาววีณา อาจนาเสียว
ครู คศ.3

นายอิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากร
ครู คศ.3

นางนิตยา นาโพธิ์
ครู คศ.3

นายสันสกฤต บาลี
ครู คศ.3

นายพจนปกรณ์ ประยูรพรหม
ครู คศ.3

นางสาววันวิสาข์ สิงห์อุ่น
ครูผู้ช่วย