กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาภัทร์ คำวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจารุวรรณ ผลไพบูลย์
ครู คศ.3

นางมนธยา ไชยเดือน
ครู คศ.3

นางนันทิมาศ สื่อสัมฤทธิ์
ครู คศ.3

นางนิตยา นาโพธิ์
ครู คศ.3

นายสันสกฤต บาลี
ครู คศ.3

นางสาวฐิติรัตน์ แสนเภา
ครู คศ.3

นางสาวประภัสสร หงษ์นาง
ครู คศ.2

นางสาววันวิสาข์ สิงห์อุ่น
ครู คศ.2

นายอาทิตย์ บุพโต
ครูผู้ช่วย