โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางละมัย หิรัญคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุเทพ สื่อสัมฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวดุษฎี เพ่งพินิจ
ครู คศ.3

นายอธิพงษ์ ผลไพบูลย์
ครู คศ.3

นางจารุวรรณ ผลไพบูลย์
ครู คศ.3

นางมนธยา ไชยเดือน
ครู คศ.3

นางจิตรลดา บุตรประพันธ์
ครู คศ.3

นางนันทิมาศ สื่อสัมฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาววีณา อาจนาเสียว
ครู คศ.3

นางสุภาภัทร์ คำวงศ์
ครู คศ.3

นายอิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากร
ครู คศ.3

นางนิตยา นาโพธิ์
ครู คศ.3

นายสันสกฤต บาลี
ครู คศ.3

นายพจนปกรณ์ ประยูรพรหม
ครู คศ.3

นางสาววันวิสาข์ สิงห์อุ่น
ครูผู้ช่วย