ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (10 มิถุนายน 2563)

ชั้น ชาย หญิง รวม (คน) จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 192 319 511 13
มัธยมศึกษาปีที่ 2 198 288 486 13
มัธยมศึกษาปีที่ 3 198 282 480 13
รวม 588 889 1,477 39
ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 4 123 267 390 10
มัธยมศึกษาปีที่ 5 134 255 389 10
มัธยมศึกษาปีที่ 6 122 240 362 10
รวม 379 762 1,141 30
รวมทั้งหมด 967 1,651 2,618 69

 ที่มา : (Data Management Center : DMC) งานแผนงานและสารสนเทศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา


ข้อมูลนักเรียน (10 มิถุนายน 2562)

ชั้น ชาย หญิง รวม (คน) จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 205 291 496 13
มัธยมศึกษาปีที่ 2 205 296 501 13
มัธยมศึกษาปีที่ 3 175 306 481 12
รวม 585 893 1,478 38
ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 4 132 258 390 10
มัธยมศึกษาปีที่ 5 124 244 368 10
มัธยมศึกษาปีที่ 6 115 240 355 11
รวม 371 742 1,113 31
รวมทั้งหมด 956 1,635 2,591 69

 ที่มา : (Data Management Center : DMC) งานแผนงานและสารสนเทศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

 

ข้อมูลนักเรียน (10 มิถุนายน 2561)

ชั้น ชาย หญิง รวม (คน) จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - - 509 13
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - - 494 12
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - 409 12
  - - 1412 37
ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - 374 10
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - - 361 11
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - 382 11
รวม - - 1117 32
รวมทั้งหมด - - 2,529 69

 ที่มา : (Data Management Center : DMC) งานแผนงานและสารสนเทศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาข้อมูลนักเรียน (10 มิถุนายน 2560)

ชั้น ชาย หญิง รวม (คน) จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 191 329 520 12
มัธยมศึกษาปีที่ 2 178 267 445 12
มัธยมศึกษาปีที่ 3 155 265 420 11
รวม 524 861 1,385 35
ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 4 134 268 402 11
มัธยมศึกษาปีที่ 5 126 276 402 11
มัธยมศึกษาปีที่ 6 94 230 324 10
รวม 354 774 1,128 32
รวมทั้งหมด 878 1,635 2,513 67

 ที่มา : (Data Management Center : DMC) งานแผนงานและสารสนเทศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา