ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี
ตำแหน่ง : [ครูใหญ่] , [อาจารย์ใหญ่] , [ผู้อำนวยการ]
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 มิ.ย. 2515 - 30 ก.ย. 2530
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.สำราญ สังขตอำพน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ธ.ค. 2530 - 28 พ.ย. 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพัน รักษ์มณี
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พ.ย. 2536 - 25 ธ.ค. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ชัยเนตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ม.ค. 2542 - 7 ต.ค. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายดุษิต ดลประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพร เริงชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ม.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายประกิต ประยูรพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ย. 2554 - 30 ก.ย. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2558 - 2 เมษายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย คำพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 เมษายน 2560 - 25 สิงหาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 สิงหาคม 2562 - 8 ธันวาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2562 - 10 มิถุนายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล มนตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 มิถุนายน 2564 - ปัจจุบัน