ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางลำใย งอกนาวัง
ครู คศ.3

นางเข็มคิด ครบุรี
ครู คศ.3

นายถาวร อดทน
ครู คศ.3

นายรัศมี พวงทอง
ครู คศ.3

นางธัญญา ติรชาติ
ครู คศ.3

นางทิพย์วรรณ นามสุข
ครู คศ.3

นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์
ครู คศ.3

นางธิดา วรรณแจ่ม
ครู คศ.3

นายจักรกริช แก้ววงษา
ครู คศ.3

นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์
ครู คศ.1

นายทศวรรษ คำจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก แก่นพรม
ครูผู้ช่วย

นายภูวดล ขันทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวประชุมขวัญ ยาวะโนภา
ครูผู้ช่วย

นางสรวีย์ แสงสง่า
พนักงานราชการ

นางสาวพิริยาพร โสภา
ครูอัตราจ้าง

นายจักรพงศ์ ทรวงโพธิ์
ครูอัตราจ้าง

นายเชิดพงษ์ งอกนาวัง
ครูอัตราจ้าง