ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางลำใย งอกนาวัง
ครู คศ.3

นายถาวร อดทน
ครู คศ.3

นายรัศมี พวงทอง
ครู คศ.3

นางธัญญา ติรชาติ
ครู คศ.3

นางทิพย์วรรณ นามสุข
ครู คศ.3

นางธิดา วรรณแจ่ม
ครู คศ.3

นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์
ครู คศ.1

นายทศวรรษ คำจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก แก่นพรม
ครูผู้ช่วย

นายภูวดล ขันทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวประชุมขวัญ ยาวะโนภาส
ครูผู้ช่วย

นางสรวีย์ แสงสง่า
พนักงานราชการ

นางสาวพิริยาพร โสภา
ครูอัตราจ้าง

นายจักรพงศ์ ทรวงโพธิ์
ครูอัตราจ้าง