กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางลำใย งอกนาวัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์
ครู คศ.3

นายถาวร อดทน
ครู คศ.3

นายรัศมี พวงทอง
ครู คศ.3

นางธัญญา ติรชาติ
ครู คศ.3

นางทิพย์วรรณ นามสุข
ครู คศ.3

นางธิดา วรรณแจ่ม
ครู คศ.3

นายทศวรรษ คำจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก แก่นพรม
ครูผู้ช่วย

นายภูวดล ขันทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวประชุมขวัญ ยาวะโนภาส
ครูผู้ช่วย

นางสรวีย์ แสงสง่า
พนักงานราชการ

นางสาวพิริยาพร โสภา
ครูอัตราจ้าง