โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางลำใย งอกนาวัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเข็มคิด ครบุรี
ครู คศ.3

นายถาวร อดทน
ครู คศ.3

นายรัศมี พวงทอง
ครู คศ.3

นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์
ครู คศ.3

นางธัญญา ติรชาติ
ครู คศ.3

นางทิพย์วรรณ นามสุข
ครู คศ.3

นางสรารัตน์ ชำนาญ
ครู คศ.3

นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์
ครู คศ.3

นางธิดา วรรณแจ่ม
ครู คศ.3

นายจักรกริช แก้ววงษา
ครู คศ.2

นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์
ครู คศ.1

นายทรรศวรรษ คำจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก แก่นพรม
ครูผู้ช่วย

นายภูวดล ขันทอง
ครูผู้ช่วย

นางสรวีย์ แสงสง่า
พนักงานราชการ

นางสาวพิริยาพร โสภา
ครูอัตราจ้าง

นายจักรพงศ์ ทรวงโพธิ์
ครูอัตราจ้าง

นายเชิดพงษ์ งอกนาวัง
ครูอัตราจ้าง