กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางลำใย งอกนาวัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์
ครู คศ.3

นางสาวธันญา ตีรชาติ
ครู คศ.3

นางทิพย์วรรณ นามสุข
ครู คศ.3

นางสาวธิดา วรรณแจ่ม
ครู คศ.3

นายนิรุตต์ มาตย์ไตร
ครู คศ.2

นายทศวรรษ คำจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ชนก แก่นพรม
ครู คศ.1

นายภูวดล ขันทอง
ครู คศ.1

นางสาวประชุมขวัญ ยาวะโนภาส
ครู คศ.1

นายเตชิต แผลงอาวุธ
ครู คศ.1

นายวสิน ภาสดา
ครู คศ.1

นางสาวสุนันทา สุธาจิตร์
ครูผู้ช่วย

นางสรวีย์ แสงสง่า
พนักงานราชการ

นางสาวพิริยาพร โสภา
ครูอัตราจ้าง

นายวิสัณห์ สุระเสน
ครูอัตราจ้าง