กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงกินรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรรพรรณ ตรีธัญญา
ครู คศ.3

นางจุฑารัตน์ มั่นคง
ครู คศ.3

นางภัสสร พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นางดาวเรือง วงศ์ภาคำ
ครู คศ.3

นางนิภาภรณ์ พรมชัย
ครู คศ.3

นางนัยเนตร อภัยนอก
ครู คศ.3

นางสาวสุมาลี สีลา
ครู คศ.3

นางนิตยา โทราช
ครู คศ.3

นางสาวศิรินันท์ วรรณพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวปาริชาติ พิทักษา
ครู คศ.2

นางสาวภัคพิชา คำมูลมี
ครู คศ.2

นายธนศักดิ์ มาลากอง
ครู คศ.2

นางรัตน์ทญา เรเรือง
ครู คศ.2

นางพิศสมัย เคนโพธิ์
ครู คศ.1

นางอุมาพร ชำนาญ
ครู คศ.1

นางสาวสุธาสินี กิจสุขสันต์
ครู คศ.1

นางสาวสุไรรัตน์ ศิริเถียร
ครูผู้ช่วย