โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงกินรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรรพรรณ ตรีธัญญา
ครู คศ.3

นางจุฑารัตน์ มั่นคง
ครู คศ.3

นางภัสสร พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นางดาวเรือง วงศ์ภาคำ
ครู คศ.3

นางนิภาภรณ์ พรมชัย
ครู คศ.3

นางนัยเนตร อภัยนอก
ครู คศ.3

นางสาวสุมาลี สีลา
ครู คศ.3

นางนิตยา โทราช
ครู คศ.3

นางสาวศิรินันท์ วรรณพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวปาริชาติ พิทักษา
ครู คศ.2

นางสาวภัคพิชา คำมูลมี
ครู คศ.2

นายธนศักดิ์ มาลากอง
ครู คศ.2

นางรัตน์ทญา เรเรือง
ครู คศ.2

นางพิศสมัย เคนโพธิ์
ครู คศ.1

นางอุมาพร ชำนาญ
ครู คศ.1

นางสาวสุธาสินี กิจสุขสันต์
ครู คศ.1