กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัคพิชา คำมูลมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจุฑารัตน์ มั่นคง
ครู คศ.3

นางภัสสร พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นางดาวเรือง วงศ์ภาคำ
ครู คศ.3

นางนิภาภรณ์ พรมชัย
ครู คศ.3

นางสาวสุมาลี สีลา
ครู คศ.3

นางนิตยา โทราช
ครู คศ.3

นางสาวศิรินันท์ วรรณพงษ์
ครู คศ.3

นางนัยเนตร แน่นอุดร
ครู คศ.3

นางสาวปาริชาติ พิทักษา
ครู คศ.3

นางพิศสมัย เคนโพธิ์
ครู คศ.3

นายธนศักดิ์ มาลากอง
ครู คศ.3

นางรัตน์ทญา เรเรือง
ครู คศ.2

นางอุมาพร ชำนาญ
ครู คศ.1

นางสาวสุธาสินี กิจสุขสันต์
ครู คศ.1

นางสาวสุไรรัตน์ ศิริเถียร
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ สีจำปา
ครูผู้ช่วย