วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
ภายในปี 2566 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เป็นเลิศวิชาการ สู่มาตรฐานสากล บนแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ; ลูกฟ้าขาวใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน ; แต่งกายดี มีมารยาทงาม
 
วัฒนธรรมองค์กร ; รักห้องเรียน มุ่งมั่นการทำงาน
 
ค่านิยม ; บุคลากรมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ