ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

เป็นเลิศวิชาการ มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

แต่งกายดี  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้