กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุฑารักษ์ สิรินันทเกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุชิรา พิทักษ์
ครู คศ.3

นายอำนวย แก่นภูเขียว
ครู คศ.3

นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรม
ครู คศ.3

นายปวิชญา สิงห์นอก
ครู คศ.3

นางนันทิชา ฦาชา
ครู คศ.1

นายวิษณุ สิงห์สกล
ครูผู้ช่วย

นายยุรนันท์ พลภูเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอิศรา กระแสร์
พนักงานราชการ