โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปวิชญา สิงห์นอก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุชิรา พิทักษ์
ครู คศ.3

นายอำนวย แก่นภูเขียว
ครู คศ.3

นายสุฑารักษ์ สิรินันทเกตุ
ครู คศ.3

นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรม
ครู คศ.3

นางนันทิชา ฦาชา
ครู คศ.1

นายวิษณุ สิงห์สกล
ครูผู้ช่วย

นายยุรนันท์ พลภูเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอิศรา กระแสร์
พนักงานราชการ