ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปวิชญา สิงห์นอก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอำนวย แก่นภูเขียว
ครู คศ.3

นายสุฑารักษ์ สิรินันทเกตุ
ครู คศ.3

นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรม
ครู คศ.3

นางนันทิชา ฦาชา
ครู คศ.1

นายวิษณุ สิงห์สกล
ครูผู้ช่วย

นายยุรนันท์ พลภูเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอิศรา กระแสร์
พนักงานราชการ