กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิษณุ สิงห์สกล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรม
ครู คศ.3

นายชัยยศ ชยานนท์
ครู คศ.3

นายปวิชญา สิงห์นอก
ครู คศ.3

นายพิภพ วัดกิ่ง
ครู คศ.1

นายยุรนันท์ พลภูเมือง
ครู คศ.1

นางสาวอรอิศรา กระแสร์
พนักงานราชการ