กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิษณุ สิงห์สกล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปวิชญา สิงห์นอก
ครู คศ.3

นายสุฑารักษ์ สิรินันทเกตุ
ครู คศ.3

นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรม
ครู คศ.3

นายพิภพ วัดกิ่ง
ครู คศ.2

นายยุรนันท์ พลภูเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอิศรา กระแสร์
พนักงานราชการ