ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารเยี่ยมบ้าน 2563 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 563.65 KB 82490
ราคากลาง 82309
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)
โปรแกรมย่อขนาดของรูปภาพ (ImageResizer) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.27 KB 82336
งานแผนงานและสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ ปี 2563 82357
แผนกลยุทธ์ 59-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 82259
แผนกลยุทธ์ 56-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 777.49 KB 82159
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
คู่มือการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 59476
บันทึกข้อความการสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 36.62 KB 82518
บันทึกข้อความส่งผลการเรียน(ปพ.5,bookmark) Word Document ขนาดไฟล์ 34.32 KB 82163
ผลการสอบ O-NET จาก สพม.30 (เรียงลำดับ) 82487
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 347.17 KB 82153
รับนักเรียนห้องปกติ 2562 82232
กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 82403
แบบสรุปนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 82150
แบบขออนุมัติผลการเรียน "ร" Word Document ขนาดไฟล์ 27.84 KB 82491
บันทึกข้อความขอสอบนอกตาราง Word Document ขนาดไฟล์ 37.39 KB 82430
ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 82179
ผลการสอบ PRE O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 82256
เอกสารงานบุคคล
แบบบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน (วPA) 59560
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานฯ ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 636.4 KB 59840
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนที่2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 82275
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 308.91 KB 87795
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 64.94 KB 82325
แบบ วฐ1-3 สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 82388
แบบใบลาป่วย ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 82262
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 512.33 KB 82194
แบบขออนญาตออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 82101
แบบฟอร์มใบลา 82447
กลุ่มบริหารทั่วไป
Username คณะครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.16 KB 82440
หนังสือเชิญผู้ปกครอง ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 22.56 KB 82294
สรุปการมาเข้าแถวครูที่ปรึกษารายวัน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.3 KB 82180
บันทึกข้อความสรุปการมาปฏิบัติหน้าที่หน้าเสาธงรายระดับชั้น (เลขานุการ) Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 82178
บันทึกการสอบสวนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 59.67 KB 82233
แบบฟอร์มขอเพิ่มและลดคะแนนความประพฤตินัก Word Document ขนาดไฟล์ 18 KB 82239
แบบบันทึกทำทัณฑ์บนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 339.85 KB 82589
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.85 KB 82313
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงประจำภาคเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 339.72 KB 82154
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.34 KB 82368
แบบแจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบวินัยโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 82159
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแก้งคร้อวิทยา (mp3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 82502
งานพัสดุ
ใบเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.83 KB 82468
สัญญาจ้างรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 83049
ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.98 KB 82273
ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.98 KB 82820
ใบตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.04 KB 83095
เอกสารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 82459
เอกสารการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 272.66 KB 82388
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
คลิปวีดีโอประกอบการอบรมตัดต่อ_21-23-กย-64 63263
ยุทธศาสตร์และนโยบาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.86 KB 82491
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.93 KB 82146
โลโก ไทยชนะ สำหรับโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 82158