ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารเยี่ยมบ้าน 2563 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 563.65 KB 123586
>ราคากลาง 123405
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)
โปรแกรมย่อขนาดของรูปภาพ (ImageResizer) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.27 KB 123441
งานแผนงานและสารสนเทศ
>เอกสารไปราชการ 41105
>แผนปฏิบัติการ ปี 2563 123511
แผนกลยุทธ์ 59-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 123366
แผนกลยุทธ์ 56-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 777.49 KB 123264
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
แบบบันทึกข้อความส่งผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.25 KB 33648
คู่มือการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 100569
บันทึกข้อความการสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 36.62 KB 123615
บันทึกข้อความส่งผลการเรียน(ปพ.5,bookmark) Word Document ขนาดไฟล์ 34.32 KB 123265
>ผลการสอบ O-NET จาก สพม.30 (เรียงลำดับ) 123600
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 347.17 KB 123257
รับนักเรียนห้องปกติ 2562 123337
กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 123512
แบบสรุปนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 123261
แบบขออนุมัติผลการเรียน "ร" Word Document ขนาดไฟล์ 27.84 KB 123599
บันทึกข้อความขอสอบนอกตาราง Word Document ขนาดไฟล์ 37.39 KB 123534
>ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 123285
>ผลการสอบ PRE O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 123352
เอกสารงานบุคคล
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ตาม ว23/2564 41104
>แบบบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน (วPA) 100659
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานฯ ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 636.4 KB 100962
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนที่2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 123406
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 308.91 KB 128894
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 64.94 KB 123418
แบบ วฐ1-3 สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 123481
แบบใบลาป่วย ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 123362
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 512.33 KB 123308
แบบขออนญาตออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 123198
แบบฟอร์มใบลา 123549
กลุ่มบริหารทั่วไป
Username คณะครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.16 KB 123548
หนังสือเชิญผู้ปกครอง ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 22.56 KB 123399
สรุปการมาเข้าแถวครูที่ปรึกษารายวัน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.3 KB 123275
บันทึกข้อความสรุปการมาปฏิบัติหน้าที่หน้าเสาธงรายระดับชั้น (เลขานุการ) Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 123273
บันทึกการสอบสวนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 59.67 KB 123340
แบบฟอร์มขอเพิ่มและลดคะแนนความประพฤตินัก Word Document ขนาดไฟล์ 18 KB 123335
แบบบันทึกทำทัณฑ์บนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 339.85 KB 123811
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.85 KB 123415
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงประจำภาคเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 339.72 KB 123251
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.34 KB 123472
แบบแจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบวินัยโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 123259
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแก้งคร้อวิทยา (mp3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 123599
งานพัสดุ
ใบเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.83 KB 123560
สัญญาจ้างรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 125109
ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.98 KB 123385
ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.98 KB 124007
ใบตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.04 KB 124926
เอกสารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 123557
เอกสารการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 272.66 KB 123498
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
>คลิปวีดีโอประกอบการอบรมตัดต่อ_21-23-กย-64 104357
ยุทธศาสตร์และนโยบาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.86 KB 123585
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.93 KB 123272
>โลโก ไทยชนะ สำหรับโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 123253