ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารเยี่ยมบ้าน 2563 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 563.65 KB 246938
ราคากลาง 247072
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)
โปรแกรมย่อขนาดของรูปภาพ (ImageResizer) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.27 KB 247160
งานแผนงานและสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ ปี 2563 249000
แผนกลยุทธ์ 59-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 247130
แผนกลยุทธ์ 56-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 777.49 KB 247104
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
บันทึกข้อความการสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 36.62 KB 58002
บันทึกข้อความส่งผลการเรียน(ปพ.5,bookmark) Word Document ขนาดไฟล์ 34.32 KB 247004
ผลการสอบ O-NET จาก สพม.30 (เรียงลำดับ) 246975
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 347.17 KB 247168
รับนักเรียนห้องปกติ 2562 246994
กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 247097
แบบสรุปนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 247081
แบบขออนุมัติผลการเรียน "ร" Word Document ขนาดไฟล์ 31.68 KB 247054
บันทึกข้อความขอสอบนอกตาราง Word Document ขนาดไฟล์ 37.39 KB 247051
ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 247127
ผลการสอบ PRE O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 247140
เอกสารงานบุคคล
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนที่2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 75351
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 308.91 KB 246990
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 64.94 KB 246960
แบบ วฐ1-3 สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 246926
แบบใบลาป่วย ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 246939
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 512.33 KB 247038
แบบขออนญาตออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 247012
แบบฟอร์มใบลา 247101
กลุ่มบริหารทั่วไป
Username คณะครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.16 KB 246946
หนังสือเชิญผู้ปกครอง ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 22.56 KB 246936
สรุปการมาเข้าแถวครูที่ปรึกษารายวัน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.3 KB 246929
บันทึกข้อความสรุปการมาปฏิบัติหน้าที่หน้าเสาธงรายระดับชั้น (เลขานุการ) Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 246932
บันทึกการสอบสวนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 59.67 KB 246930
แบบฟอร์มขอเพิ่มและลดคะแนนความประพฤตินัก Word Document ขนาดไฟล์ 18 KB 246932
แบบบันทึกทำทัณฑ์บนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 339.85 KB 246971
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.85 KB 246937
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงประจำภาคเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 339.72 KB 246935
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.34 KB 246951
แบบแจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบวินัยโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 246930
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแก้งคร้อวิทยา (mp3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 247100
งานพัสดุ
สัญญาจ้างรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 254777
ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.08 KB 247434
ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.67 KB 249868
ใบตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.04 KB 252392
เอกสารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 246743
เอกสารการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 272.66 KB 247142
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์และนโยบาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.86 KB 246933
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.93 KB 246926
โลโก ไทยชนะ สำหรับโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 246935