ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารเยี่ยมบ้าน 2563 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 563.65 KB 146760
>ราคากลาง 146573
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)
โปรแกรมย่อขนาดของรูปภาพ (ImageResizer) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.27 KB 146611
งานแผนงานและสารสนเทศ
>เอกสารไปราชการ 64269
>แผนปฏิบัติการ ปี 2563 146689
แผนกลยุทธ์ 59-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 146544
แผนกลยุทธ์ 56-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 777.49 KB 146432
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
แบบบันทึกข้อความส่งผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.25 KB 56812
คู่มือการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 123731
บันทึกข้อความการสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 36.62 KB 146783
บันทึกข้อความส่งผลการเรียน(ปพ.5,bookmark) Word Document ขนาดไฟล์ 34.32 KB 146430
>ผลการสอบ O-NET จาก สพม.30 (เรียงลำดับ) 146770
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 347.17 KB 146431
รับนักเรียนห้องปกติ 2562 146504
กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 146683
แบบสรุปนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 146430
แบบขออนุมัติผลการเรียน "ร" Word Document ขนาดไฟล์ 27.84 KB 146771
บันทึกข้อความขอสอบนอกตาราง Word Document ขนาดไฟล์ 37.39 KB 146706
>ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 146450
>ผลการสอบ PRE O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 146519
เอกสารงานบุคคล
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ตาม ว23/2564 64271
>แบบบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน (วPA) 123827
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานฯ ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 636.4 KB 124124
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนที่2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 146593
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 308.91 KB 152063
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 64.94 KB 146588
แบบ วฐ1-3 สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 146643
แบบใบลาป่วย ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 146527
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 512.33 KB 146482
แบบขออนญาตออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 146363
แบบฟอร์มใบลา 146719
กลุ่มบริหารทั่วไป
Username คณะครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.16 KB 146712
หนังสือเชิญผู้ปกครอง ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 22.56 KB 146568
สรุปการมาเข้าแถวครูที่ปรึกษารายวัน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.3 KB 146443
บันทึกข้อความสรุปการมาปฏิบัติหน้าที่หน้าเสาธงรายระดับชั้น (เลขานุการ) Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 146436
บันทึกการสอบสวนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 59.67 KB 146506
แบบฟอร์มขอเพิ่มและลดคะแนนความประพฤตินัก Word Document ขนาดไฟล์ 18 KB 146505
แบบบันทึกทำทัณฑ์บนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 339.85 KB 148459
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.85 KB 146580
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงประจำภาคเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 339.72 KB 146416
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.34 KB 146650
แบบแจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบวินัยโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 146427
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแก้งคร้อวิทยา (mp3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 146763
งานพัสดุ
ใบเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.83 KB 146722
สัญญาจ้างรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 149886
ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.98 KB 146556
ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.98 KB 147234
ใบตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.04 KB 148992
เอกสารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 146726
เอกสารการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 272.66 KB 146668
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
>คลิปวีดีโอประกอบการอบรมตัดต่อ_21-23-กย-64 127518
ยุทธศาสตร์และนโยบาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.86 KB 146747
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.93 KB 146571
>โลโก ไทยชนะ สำหรับโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 146421