ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารเยี่ยมบ้าน 2563 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 563.65 KB 146773
>ราคากลาง 146582
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)
โปรแกรมย่อขนาดของรูปภาพ (ImageResizer) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.27 KB 146668
งานแผนงานและสารสนเทศ
>เอกสารไปราชการ 64307
>แผนปฏิบัติการ ปี 2563 146694
แผนกลยุทธ์ 59-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 146551
แผนกลยุทธ์ 56-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 777.49 KB 146439
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
>โปรแกรม Bookmark 4
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (กรณีรายวิชาจัดสอบนอกตาราง) Word Document ขนาดไฟล์ 31.92 KB 13
>รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 39
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565(update231165) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 295.76 KB 171
คู่มือการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 123738
บันทึกข้อความส่งผลการเรียน(ปพ.5,bookmark) Word Document ขนาดไฟล์ 34.53 KB 146458
>ผลการสอบ O-NET จาก สพม.30 (เรียงลำดับ) 146774
กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.21 KB 146693
แบบสรุปนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 21.34 KB 146454
แบบขออนุมัติผลการเรียน "ร" Word Document ขนาดไฟล์ 27.86 KB 146799
>ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 146463
เอกสารงานบุคคล
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ตาม ว23/2564 64283
>แบบบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน (วPA) 123830
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานฯ ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 636.4 KB 124127
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนที่2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 146595
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 308.91 KB 152065
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 64.94 KB 146598
แบบ วฐ1-3 สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 146652
แบบใบลาป่วย ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 146541
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 512.33 KB 146490
แบบขออนญาตออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 146370
แบบฟอร์มใบลา 146723
กลุ่มบริหารทั่วไป
Username คณะครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.16 KB 146721
หนังสือเชิญผู้ปกครอง ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 22.56 KB 146570
สรุปการมาเข้าแถวครูที่ปรึกษารายวัน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.3 KB 146447
บันทึกข้อความสรุปการมาปฏิบัติหน้าที่หน้าเสาธงรายระดับชั้น (เลขานุการ) Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 146438
บันทึกการสอบสวนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 59.67 KB 146507
แบบฟอร์มขอเพิ่มและลดคะแนนความประพฤตินัก Word Document ขนาดไฟล์ 18 KB 146513
แบบบันทึกทำทัณฑ์บนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 339.85 KB 148461
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.85 KB 146589
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงประจำภาคเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 339.72 KB 146424
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.34 KB 146652
แบบแจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบวินัยโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 146435
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแก้งคร้อวิทยา (mp3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 146770
งานพัสดุ
ใบเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.83 KB 146731
สัญญาจ้างรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 149893
ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.98 KB 146558
ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.98 KB 147241
ใบตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.04 KB 149000
เอกสารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 146727
เอกสารการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 272.66 KB 146676
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
>คลิปวีดีโอประกอบการอบรมตัดต่อ_21-23-กย-64 127525
ยุทธศาสตร์และนโยบาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.86 KB 146749
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.93 KB 146574
>โลโก ไทยชนะ สำหรับโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 146430