ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารเยี่ยมบ้าน 2563 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 563.65 KB 524
ราคากลาง 359
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)
โปรแกรมย่อขนาดของรูปภาพ (ImageResizer) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.27 KB 361
งานแผนงานและสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ ปี 2563 298
แผนกลยุทธ์ 59-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 293
แผนกลยุทธ์ 56-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 777.49 KB 196
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
บันทึกข้อความการสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 36.62 KB 559
บันทึกข้อความส่งผลการเรียน(ปพ.5,bookmark) Word Document ขนาดไฟล์ 34.32 KB 197
ผลการสอบ O-NET จาก สพม.30 (เรียงลำดับ) 535
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 347.17 KB 163
รับนักเรียนห้องปกติ 2562 287
กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 433
แบบสรุปนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 181
แบบขออนุมัติผลการเรียน "ร" Word Document ขนาดไฟล์ 27.84 KB 520
บันทึกข้อความขอสอบนอกตาราง Word Document ขนาดไฟล์ 37.39 KB 459
ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 222
ผลการสอบ PRE O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 297
เอกสารงานบุคคล
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนที่2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 294
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 308.91 KB 566
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 64.94 KB 339
แบบ วฐ1-3 สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 434
แบบใบลาป่วย ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 305
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 512.33 KB 231
แบบขออนญาตออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 142
แบบฟอร์มใบลา 500
กลุ่มบริหารทั่วไป
Username คณะครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.16 KB 481
หนังสือเชิญผู้ปกครอง ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 22.56 KB 339
สรุปการมาเข้าแถวครูที่ปรึกษารายวัน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.3 KB 224
บันทึกข้อความสรุปการมาปฏิบัติหน้าที่หน้าเสาธงรายระดับชั้น (เลขานุการ) Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 219
บันทึกการสอบสวนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 59.67 KB 282
แบบฟอร์มขอเพิ่มและลดคะแนนความประพฤตินัก Word Document ขนาดไฟล์ 18 KB 285
แบบบันทึกทำทัณฑ์บนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 339.85 KB 558
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.85 KB 358
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงประจำภาคเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 339.72 KB 199
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.34 KB 382
แบบแจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบวินัยโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 205
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแก้งคร้อวิทยา (mp3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 534
งานพัสดุ
ใบเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.83 KB 512
สัญญาจ้างรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 543
ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.98 KB 238
ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.98 KB 595
ใบตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.04 KB 228
เอกสารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 503
เอกสารการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 272.66 KB 416
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์และนโยบาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.86 KB 152
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.93 KB 181
โลโก ไทยชนะ สำหรับโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 209