ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ตามสถานการ COVID-19
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแกงครอวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 2078 ครั้ง