ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม "เกษียณแก้วมณีรัตน์ งามจรัสคู่แก้งคร้อวิทยา"

กิจกรรม "เกษียณแก้วมณีรัตน์ งามจรัสคู่แก้งคร้อวิทยา"  งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 28 ก.ย. 60 โดยมีครูเกษียณ ทั้งหมด 7 คน คือ
1.นายสุพจน์  บุญภูงา  
2.นายบุญลี  เชิญชัยภูมิ
3.นางอารมณ์  ศรีสุธรรม
4.นางลดาวัลย์  เวชญานนท์
5.นางสาวอัญญารัตน์  ต่อศรี
6.นางมลิวัลย์  เขียวชัยภูมิ
7.นายสุภจิกร  เกื้อกูล   

ลูกจ้างประจำ 1 คน คือ
นายบุญเลิศ  เคนคำภา

โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2560,17:25   อ่าน 796 ครั้ง