คลังภาพกิจกรรมโรงเรียน
ประชุมเชิงปฏฺบัติการ การจัดทำมาตรฐานการศึกษา การกำหนดค่าเป้าหมาย
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การตัดต่อวีดีโอด้วย Smart Phone รุ่นที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2564
ภาพกิจกรรมการสอบเข้าเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกาษา 2564
กราบสักการะพระธาตุ น้อมอภิวาทเจ้าพ่อพญาแล